Intresseanmälan Kontakta oss
Kontaktformulär - fyll i dina uppgifter

I confirm receiving updates and marketing information by emails or phone according to the privacy policy of MedicalDoctor

Kommande kurser

Dates for pre-med courses in Europe:

March Course in Barcelona 25.03.19-28.06.19

October Course in Stockholm 07.10.19-31.01.20

February course in Stockholm 03.02.20-22.05.20

ÖPPET HUS
ÖPPET HUS

Kom på öppet hus om du är intresserad av att studera medicin utomlands

Här får du all viktig och praktisk  information du behöver

När?

23.5

Vär?

Stockholm, Sweden

Integritetspolicy

Integritetspolicy

 

I. Inledning

Tack för att du besöker vår hemsida. Vi tar personligt skydd mycket allvarligt och strävar efter att skydda dina personuppgifter inom ramen för vårt hemsidas erbjudande.

Med personuppgifter menas alla data som rör en fysisk persons personliga och materiella omständigheter.

II. Namn och adress för den ansvarige personen

Den person som är ansvarig i den mening som avses i grunddataskyddsförordningen (Basic Data Protection Regulation) och andra nationella dataskyddslagar i medlemsstaterna samt andra bestämmelser om dataskydd i samband med driften av webbplatsen är:

Företagsnamn: Medical Doctor European Real Estate LTD

Huvudkontor: Yigal Alon 94 (Alon tower 2), Tel-Aviv, Israel

Telefon: +972-37511553

e-post: info@medicaldoctor-studies.com

https://sv.medicaldoctor-studies.com

III. Allmän information om databehandling

1. Omfattning av behandling av personuppgifter

Vi behandlar endast våra användares personuppgifter i den utsträckning som krävs för att tillhandahålla en fungerande webbplats samt vårt innehåll och våra tjänster. Behandlingen av personuppgifter från våra användare sker regelbundet, endast efter samtycke från användaren. Ett undantag gäller i de fall då tidigare samtycke inte kan erhållas av faktiska skäl och behandlingen av uppgifterna är tillåten enligt lagbestämmelser.

2. Rättslig grund för behandling av personuppgifter

I den mån som vi erhåller samtycke från den registrerade för behandling av personuppgifter, Art. 6 Para. 1 lit. a EU-databeskrivnings grundförordning (DSGVO "EU Data Protection Basic Regulation") fungerar som rättslig grund. Du kan återkalla detta samtycke när som helst i enlighet med de uppgifter som anges i avsnitt XI. 8. i denna sekretesspolicy nedan.

Art. 6 para. 1 lit. b DSGVO fungerar som en rättslig grund för behandling av personuppgifter som krävs för utförandet av ett kontrakt där den registrerade är part. Detta ska även gälla för bearbetningsoperationer som är nödvändiga för genomförandet av förhandlingsåtgärder.

Om behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att uppfylla en juridisk skyldighet som vårt företag är föremål för, Art. 6 para. 1 lit. c DSGVO fungerar som den rättsliga grunden.

I händelse av att den registrerades, eller en annan fysisk persons väsentliga intressen, kräver behandling av personuppgifter, Art. 6 para. 1 lit. d DSGVO fungerar som den rättsliga grunden.

Om behandlingen är nödvändig för att skydda vårt företags eller en tredje parts legitima intresse och om de registrerades intressen, grundläggande rättigheter och grundläggande friheter, inte överstiger det förstnämnda intresset, 6 para. 1 lit. f DSGVO fungerar som den rättsliga grunden för behandlingen.

3. Borttagning av data och lagringstid

Personuppgifterna för den berörda personen kommer att raderas eller blockeras så snart lagringsformen inte längre gäller. Lagring kan även ske om den europeiska eller nationella lagstiftaren har föreskrivit detta i unionsförordningar, lagar eller andra bestämmelser som den ansvariga personen är föremål för. Uppgifterna ska även blockeras eller raderas om en lagringsperiod som föreskrivs i ovannämnda standarder löper ut, om det inte är nödvändigt för ytterligare lagring av uppgifterna för ingående eller utförande av kontrakt.

4. Mottagare av dina uppgifter

Medical Doctor European Real Estate LTDYigal Alon 94 (Alon tower 2), Tel-Aviv, Israel, driver webbplatsen med adressen https://sv.medicaldoctor-studies.com/( "Webbplatsen") och fungerar endast som en mellanhand. De betalda förberedande kurserna som annonseras på webbplatsen (nedan kallade "Kurser") för olika studier och inlämningsexaminationer i  och andra länder utförs av MD International Studies (Sweden) LTD (nedan kallat "Företaget"), med säte vid  Kontraktet ingås även med företaget. Uppgifterna i detta sammanhang av användarna av webbplatsen kommer att skickas till företaget för att initiera och uppfylla kontraktet. Dessutom kommer personuppgifterna endast att lämnas till företaget om och i den mån som det är nödvändigt för att skydda våra juridiska och avtalsmässiga rättigheter och skyldigheter.

5. Överföring till tredjeländer

Vi överför inte dina data till mottagare i länder utan tillräckligt med dataskydd (tredjeländer). I samband med ovannämnda överföring och driften av webbplatsen av Medical Doctor European Real Estate LTD, kan användarnas personuppgifter överföras till mottagare i Israel. För Israel har Europeiska kommissionen utfärdat ett beslut om tillräckligt enligt Art. 45 DSGVO. Förutom ovannämnda överföring är mottagarna i huvudsak tjänsteleverantörer som arbetar för oss i samband med driften av webbplatsen. I den mån som vi integrerar sådana externa tjänsteleverantörer sker detta alltid inom gränserna och i enlighet med gällande bestämmelser om dataskydd. Dessutom överför vi endast personuppgifter till andra mottagare om vi är lagligen skyldiga att göra det. I alla andra fall överför vi endast dina uppgifter till andra tredje parter om du har gett oss ditt tillstånd att göra det.

IV. Tillhandahållande av webbplatsen och skapande av loggfiler

1. Beskrivning och omfattning av databehandling

Varje gång som du kommer åt vår hemsida samlar vårt system automatiskt data och information från datorsystemet på den tillträdande datorn. Följande data kommer att samlas in:

·         Information om typen av webbläsare och den version som används

·         Användarens operativsystem

·         Användarens internetleverantör

·         Användarens IP-adress

·         Datum och tid för åtkomst

·         Hemsidor som användarens system får tillgång till på vår hemsida

·         Hemsidors åtkomst av användarens system via vår hemsida

Data lagras också i loggfilerna i vårt system. Dessa data lagras inte tillsammans med andra personuppgifter från användaren.

2. Rättslig grund för databehandling

Den rättsliga grunden för tillfällig lagring av data och loggfiler är Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO.

3. Syftet med databehandling

Den tillfälliga lagringen av IP-adressen av systemet är nödvändig för att möjliggöra leverans av webbplatsen till användarens dator. För detta ändamål måste användarens IP-adress förblir lagrad under hela sessionen.

 Lagringen i loggfiler görs för att säkerställa webbplatsens funktionalitet. Uppgifterna används också för att optimera webbplatsen och för att säkerställa säkerheten för våra informationstekniska system. En utvärdering av uppgifterna för marknadsföring sker inte i detta sammanhang.

Dessa syften inkluderar även vårt legitima intresse för databehandling enligt Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO.

4. Lagringstid

Uppgifterna kommer att raderas så snart de inte längre är nödvändiga för att uppnå det syfte för vilket de samlades in. När det gäller insamling av data för tillhandahållandet av webbplatsen är detta fallet när respektive session är avslutad.

Om uppgifterna är lagrade i loggfiler, är detta fallet senast efter sju dagar. Lagring utöver detta är möjligt. I det här fallet tas användarens IP-adresser bort eller görs främmande så att en uppgift av den uppringande klienten inte längre är möjlig.

5. Möjlighet till opposition och borttagning

Samling av data för tillhandahållande av webbplatsen och lagring av data i loggfiler är obligatorisk för webbplatsens funktion. Följaktligen finns det ingen möjlighet att göra invändningar från användarens sida.

V. Användning av cookies

1. Beskrivning och omfattning av databehandling

Vår webbplats använder cookies. Cookies är textfiler som lagras i webbläsaren eller av webbläsaren på användarens datorsystem. När en användare får tillgång till en webbplats kan en cookie lagras på användarens operativsystem. Denna cookie innehåller en karaktäristisk sträng av tecken som gör att webbläsaren identifieras unikt när webbplatsen hämtas igen.

Vi använder cookies för att göra vår hemsida mer användarvänlig. Vissa delar av vår hemsida kräver att den uppringande webbläsaren kan identifieras även efter ett sidbyte.

Följande data lagras och skickas i cookies:

·         språkInställningar

·         information för inloggning

Vi använder även cookies på vår hemsida, vilket gör att vi kan analysera våra användares internetbeteenden. På så sätt kan följande data överföras:

·         Inmatade söktermer

·         Frekvens av sidvisningar

·         Användning av funktioner ör webbplatsen

Användardata som samlas in på detta sätt omvandlas till en pseudonym av tekniska försiktighetsåtgärder. Det är därför inte längre möjligt att tilldela data till den anropande användaren. Uppgifterna lagras inte tillsammans med andra personuppgifter från användarna.

Vid uppringning till vår hemsida informeras användaren om användningen av cookies för analysändamål och dennes samtycke till behandlingen av de personuppgifter som används i detta sammanhang erhålls. I detta sammanhang finns det även en hänvisning till denna dataskyddsdeklaration.

 

2. Rättslig grund för databehandling

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter med hjälp av tekniskt nödvändiga cookies är Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO.

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter med hjälp av cookies för analysändamål är Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO om användaren har givit sitt samtycke. (DSGVO) som rättslig grund. Du kan återkalla detta samtycke när som helst i enlighet med de uppgifter som anges i avsnitt XI. 8. i denna sekretesspolicy nedan.

3. Syftet med databehandling

Syftet med att använda tekniskt nödvändiga cookies är att förenkla användningen av webbplatser för användare. Vissa funktioner på vår hemsida kan inte erbjudas utan att cookies används. För dessa är det nödvändigt att webbläsaren även är igenkänd efter ett sidbyte.

 Vi behöver cookies för följande applikationer:

·         Godkännande av språkinställningar

·         Komma ihåg sökord

Användardata som samlas in med tekniskt nödvändiga cookies används inte för att skapa användarprofiler.

Analys-cookies används för att förbättra kvaliteten på vår hemsida och dess innehåll. Genom analys-cookies lär vi oss hur webbplatsen används och kan därmed ständigt optimera vårt erbjudande.

I dessa syften ligger även vårt legitima intresse i behandlingen av personuppgifter enligt Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO.

4. Varaktighet för lagring, möjlighet till invändning och borttagning

Cookies lagras på användarens dator och skickas till vår sida av användaren. Därför har du som användare även full kontroll över användningen av cookies. Du kan inaktivera eller begränsa överföringen av cookies genom att ändra inställningarna i din webbläsare. Cookies som redan har sparats kan tas bort när som helst. Detta kan även göras automatiskt. Om cookies är avaktiverade för vår hemsida, är det möjligt att inte alla funktioner på webbplatsen kan användas till sin fulla omfattning.

VI. Google Analytics

Den här webbplatsen använder Google Analytics, en webbanalys tjänst som tillhandahålls av Google, Inc. ("Google"). Google Analytics använder "cookies", som är textfiler placerade på din dator, för att hjälpa hemsidan att analysera hur användarna använder hemsidan. Informationen som genereras av cookies angående din användning av hemsidan kommer att överföras till och lagras av Google på servrar i USA. Om IP-anonymisering är aktiverad på den här webbplatsen, kommer Google tidigare att avkorta din IP-adress i Europeiska unionens medlemsstater eller andra väsentliga stater inom avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen att skickas till en Google-server i USA och förkortas där. På uppdrag av operatören av denna webbplats använder Google denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om webbplatsens aktivitet och tillhandahålla andra tjänster till webbplatsens operatörer som relaterar till webbplatsens aktivitet och internetanvändning. IP-adressen som överförs av din webbläsare som en del av Google Analytics kombineras inte med andra data från Google. Du kan vägra användningen av cookies genom att välja lämpliga inställningar i din webbläsare. Observera att om du gör det kan du inte använda hemsidans fullständiga funktionalitet. Dessutom kan du förhindra att Google samlar in data som genereras av cookien och som är relaterad till din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) och Google från att bearbeta dessa data genom att hämta och installera webbläsarens plug-in som är tillgänglig under följande länk:https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Du kan förhindra att Google samlar in data som genereras av cookien och som är relaterad till din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress), och från att bearbeta dessa data av Google genom att hämta och installera webbläsarens plug-in som finns tillgänglig enligt följande länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Som ett alternativ till webbläsarens inställning kan du klicka på den här länken för att förhindra att Google Analytics samlar in data från den här webbplatsen i framtiden. En valbar cookie lagras på din slutenhet. Om du tar bort dina cookies måste du klicka på länken igen.

Vi har ingått ett beställningsavtal med Google  - GOOGLE ANALYTICS , vilket säkerställer att personuppgifterna behandlas uteslutande enligt våra instruktioner inom Europa som regel. IP-anonymisering (IP mask metod) aktiveras på vår hemsida, vilket automatiskt anonymiserar IP-adressen.

Ytterligare information om Google Analytics och dataskydd finns på webbplatsen: https://marketingplatform.google.com/about/

VII. Användning av Facebook plug-ins

Denna webbplats använder remarketingfunktionen "Facebook-pixlar" från Facebook Inc. ("Facebook"). Den här funktionen används för att presentera intresserelaterade annonser ("Facebook Ads") till besökare på denna webbplats som en del av deras besök på det sociala nätverket Facebook. För detta ändamål genomfördes taggen för remarketing av Facebook på denna webbplats. Den här taggen skapar en direktanslutning till Facebook-servrarna när du besöker webbplatsen. Det säger oss att Facebook-servern som du har besökt för denna webbplats och Facebook associerar denna information med ditt personliga Facebook användarkonto. För mer information om Facebooks insamling och användning av denna information och dina rättigheter och val om att skydda din integritet i detta hänseende, se Facebooks sekretessmeddelande på https://www.facebook.com/about/privacy/. Alternativt kan du inaktivera funktionen för remarketing "Anpassade målgrupper" på https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_=_. Du måste vara inloggad på Facebook för att göra detta.

 

VIII. Användning av Instagram Social Plug-ins

Vår hemsida använder sociala plug-ins ("plug-ins") från Instagram, som drivs av Instagram LLC, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA ("Instagram"). Plug-in programmen är markerade med en Instagram-logotyp, till exempel i form av en "Instagram kamera". En översikt över Instagram plug-in programmen och deras utseende finns här:

http://blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges

När du besöker en sida på vår hemsida som innehåller ett sådant plug-in program etablerar din webbläsare en direkt anslutning till Instagrams servrar. Innehållet i plug-in programmet överförs av Instagram direkt till din webbläsare och integreras i sidan. Denna integration ger Instagram den information som din webbläsare har åtkomst till för den lämpliga sidan på vår hemsida, även om du inte har en Instagram-profil eller inte är inloggad på Instagram. Denna information (inklusive din IP-adress) överförs direkt från din webbläsare till en Instagram-server i USA och lagras där. Om du är inloggad på Instagram kan Instagram direkt associera ditt besök på vår webbplats med ditt Instagram-konto. Om du interagerar med plug-in programmen, till exempel genom att trycka på "Instagram"-knappen, skickas denna information även direkt till en Instagram-server och lagras där. Syftet med och omfattningen av datainsamlingen och vidarebehandlingen och användningen av data från Instagram, liksom dina relaterade rättigheter och integritetsinställningar, beskrivs i Instagrams sekretessmeddelande:

https://help.instagram.com/155833707900388/

Om du inte vill att Instagram ska koppla samman data som samlats in via vår webbplats direkt med ditt Instagram-konto måste du logga ut från Instagram innan du besöker vår webbplats. Du kan även helt förhindra laddning av Instagram plug-in moduler med tillägg för din webbläsare, t.ex. med manusblockeringen "NoScript" (http://noscript.net/).

IX. Användning av YouTube plug-in program

Vår webbplats använder plug-in program från YouTube-webbplatsen som drivs av Google. Webbplatsen drivs av YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA. När du besöker en av våra sidor som är utrustade med ett YouTube plug-in, etableras en anslutning till YouTube-servrarna. YouTube-servern kommer att informeras om vilka av våra sidor som du har besökt.

Om du är inloggad på ditt YouTube-konto kan du aktivera YouTube för att tilldela ditt internet beteende direkt till din personliga profil. Du kan förhindra detta genom att logga ut från ditt YouTube-konto.

Mer information om hantering av användardata finns i YouTubes sekretesspolicy på:https://policies.google.com/privacy?hl=en

X. Kontaktformulär och e-postkontakt

1. Beskrivning och omfattning av databehandling

Ett kontaktformulär finns på vår hemsida, som kan användas för elektronisk kontakt. Om en användare använder sig av det här alternativet skickas de data som matas in i inmatningsmasken till oss och lagras. Dessa datum är: För- och efternamn, e-postadress, telefonnummer och användarens land. Dessutom samlas datum och tid för registreringen under registreringsprocessen.

Ditt samtycke kommer att erhållas för bearbetning av uppgifterna som en del av sändningsförfarandet och hänvisning kommer att göras till denna dataskydds deklaration.

Alternativt kan du kontakta oss via den angivna e-postadressen. I detta fallet sparas personuppgifterna för den användare som skickas med e-postmeddelandet.

Uppgifterna kommer inte att vidarebefordras till tredje part i detta sammanhang. Uppgifterna kommer endast att användas för behandling av konversationen.

2. Rättslig grund för databehandling

Den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifterna är Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO om användaren har givit sitt samtycke.

Den rättsliga grunden för att behandla data som skickas i samband med att e-post skickas är Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO. Om syftet med e-postkontakten är att ingå ett kontrakt är den ytterligare rättsliga grunden för behandlingen av Art. 6 para. 1 lit. b DSGVO.

3. Syftet med databehandling

Behandlingen av personuppgifterna från inmatningsmasken tjänar oss uteslutande för bearbetning av att upprätta kontakt. Vid kontakt via e-post utgör detta även det nödvändiga berättigade intresset för bearbetningen av uppgifterna.

Övriga personuppgifter som behandlas under sändningsprocessen tjänar till att förhindra missbruk av kontaktformuläret och för att säkerställa säkerheten för våra informations-teknologisystem.

4. Lagringstid

Uppgifterna kommer att raderas så snart de inte längre är nödvändiga för att uppnå det syfte för vilket de samlades in. För personuppgifterna från inmatningsmasken i kontaktformuläret och de som skickas via e-post, är detta fallet när respektive konversation med användaren är avslutad. Samtalet slutar när det kan härledas från omständigheterna att de aktuella uppgifterna har slutgiltigt förtydligats.

De extra personuppgifterna som samlats in under sändningsprocessen kommer att raderas senast efter sju dagar.

5. Möjlighet till opposition och borttagning

Användaren har möjlighet att när som helst återkalla sitt samtycke till behandling av personuppgifter. Om användaren kontaktar oss via e-post (sweden@medicaldoctor-studies.com) kan denne när som helst motsätta sig lagring av dennes personuppgifter. I så fall kan samtalet inte fortsättas.

I det här fallet raderas alla personuppgifter som lagras under etableringen av kontakt.

XI. DEN REGISTRERADES RÄTTIGHETER

Om personuppgifter behandlas av dig är du registrerad enligt DSGVO's mening och du har rätt till följande rättigheter gentemot den ansvariga personen:

1. Rättighet till information

Du kan begära bekräftelse från den person som ansvarar för huruvida personuppgifter som rör dig kommer att behandlas av oss.

I händelse av sådan behandling kan du begära följande uppgifter från den data-ansvarige:

(1) Syftet med vilka personuppgifter som behandlas;

(2) Kategorierna av personuppgifterna som ska behandlas;

(3) Mottagarna eller kategorierna av mottagare till vilka personuppgifter som gäller dig har eller kommer att bli avslöjade;

(4) Den planerade varaktigheten av kvarhållandet av de personuppgifter som gäller för dig eller, om det inte är möjligt att lämna specifik information, i detta avseende, kriterier för att bestämma kvarhållningsperioden;

(5) Förekomsten av en rättighet att få personuppgifter om dig korrigerade eller raderade, av en rättighet att begränsa den bearbetning som utförts av den kontrollören eller om en rättighet att göra invändningar mot sådan behandling;

(6) Förekomsten av en rättighet att överklaga till en tillsynsmyndighet;

(7) All tillgänglig information om källan till uppgifterna, om personuppgifterna inte samlas in från den registrerade;

(8) Förekomsten av automatiserat beslutsfattande inklusive profilering enligt Art. 22 (1) och (4) DSGVO och - åtminstone i dessa fall - meningsfull information om den aktuella logiken och omfattningen och avsedda effekterna av sådan behandling på den registrerade.

Du har rättighet att begära information om huruvida personuppgifterna om dig kommer att överföras till ett tredjeland eller till en internationell organisation. I detta sammanhang kan du begära att du informeras om lämpliga garantier enligt Art. 46 DSGVO i samband med överföringen.

 

2. Rättigheten till rättelse

Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade och/eller slutförda av registeransvarig om de personuppgifter som behandlas avseende dig är felaktiga eller ofullständiga. Den ansvarige måste genomföra korrigeringen omedelbart.

3. Rättighet att begränsa behandlingen

Under följande villkor kan du begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas:

(1) Om du bestrider noggrannheten i de personuppgifterna som gäller dig under en tidsperiod som gör det möjligt för den registeransvarige att verifiera riktigheten av personuppgifterna;

(2) Bearbetningen är olaglig och du vägrar att radera personuppgifterna och istället begära begränsning av användningen av personuppgifterna;

(3) Den registeransvarige behöver inte längre personuppgifterna för bearbetningens ändamål, men du behöver dem för att hävda, utöva eller försvara rättsliga krav, eller

(4) om du har invänt mot behandlingen enligt art. 21 para. 1 DSGVO och det har ännu inte fastställts om den registeransvariges legitima skäl överväger dina skäl.

Om behandlingen av personuppgifter om dig har begränsats, får sådana uppgifter inte behandlas, med undantag för lagring, utan ditt samtycke eller för att hävda, utöva eller försvara rättigheter eller skydda en annan fysisk eller juridisk person eller på grund av ett viktigt allmänintresse för unionen eller en medlemsstat.

Om begränsningen av bearbetningen har begränsats enligt ovanstående villkor kommer du att informeras av regulatorn innan begränsningen lyfts.

4. Rättighet till radering

(a) Skyldighet att radera

Du kan begära att datakontrollanten tar bort personuppgifterna om dig omedelbart och denne är skyldig att omedelbart radera dessa uppgifter om något av följande skäl gäller:

(1) Personuppgifter som gäller dig ska inte längre vara nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades eller på annat sätt behandlades.

(2) Du återkallar ditt samtycke om behandlingen enligt Art. 6 para. 1 lit. a eller Art. 9 para. 2 lit. a DSGVO var baserad, och det finns ingen annan rättslig grund för behandlingen.

(3) Du protesterar mot behandlingen enligt Art. 21 para. 1 DSGVO och det finns inga övergripande legitima skäl för behandlingen eller så motsätter du dig behandlingen enligt Art. 21 para. 2 DSGVO.

(4) Personuppgifterna om dig har behandlats olagligen.

(5) Att ta bort dina personuppgifter är nödvändigt för att uppfylla en lagstadgad skyldighet enligt unionsrätten eller lagen i de medlemsstater som kontrollanten är föremål för.

(6) De personuppgifter som rör dig har samlats in i samband med informations samhällstjänster som erbjuds i enlighet med artikel 8 (1) DSGVO.

b) Information till tredje part

Om den ansvariga personen har gjort personuppgifterna gällande dig allmäna och är skyldig att ta bort dem i enlighet med Art. 17 (1) DSGVO ska denne vidta lämpliga åtgärder, inklusive tekniska åtgärder, med hänsyn till den tillgängliga tekniken och genomförande kostnaderna, för att informera de personer som är ansvariga för databehandling som behandlar de personuppgifter som du, som den berörda personen, har begärt att radera alla länkar till dessa personuppgifter eller kopior eller kopior av dessa personuppgifter.

c) Undantag

Rättighet att radera finns inte om behandlingen är nödvändig.

(1) Utövandet av yttrandefrihet och information;

(2) För att uppfylla en laglig skyldighet eftersom bearbetning omfattas av unionslagstiftningen eller av de medlemsstater som den registeransvarige är föremål för, eller att utföra en uppgift som utförs i allmänhetens intresse eller i utövandet av offentlig myndighets styrenhet;

(3) Av hänsyn till allmänintresset på folkhälsoområdet enligt art. 9 para. 2 lit. h och i, samt Art. 9 para. 3 DSGVO;

(4) För arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller för statistiska ändamål enligt art. 89 para. 1 DSGVO, i den mån den lag som avses i a) sannolikt kommer att göra det omöjligt eller allvarligt försvårat uppnåendet av målen för sådan behandling, eller

(5) Att hävda, utöva eller försvara rättsliga påståenden.

5. Rättighet till avisering

Om du har utövat din rättighet att korrigera, avbryta eller begränsa behandlingen av dina personuppgifter mot kontrollören, är den senare skyldig att meddela alla mottagare till vilka personuppgifterna om dig har blivit avslöjad av sådan rättelse, avbokning eller begränsning, om inte detta visar sig omöjligt eller innebär en oproportionerlig ansträngning.

De ska ha rättighet gentemot den ansvarige att bli informerad om sådana mottagare.

6. Rättighet till överförbarhet av data

Du har rättighet att få personuppgifter om dig som du har lämnat till ansvarig person i ett strukturerat, gemensamt och maskinläsbart format. Dessutom har du rättighet att kommunicera dessa data till en annan datakontrollant utan att hindras av den registeransvarige till vilken personuppgifterna lämnades, förutsatt att

(1) Bearbetning bygger på samtycke enligt Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO, eller Art. 9 para. 2 lit. a DSGVO, eller på ett kontrakt enligt art. 6 para. 1 lit. b DSGVO, osv

(2) bearbetningen utförs med automatiska medel.

Vid utövandet av denna rättighet har du även rätt att begära att personuppgifterna om dig skickas direkt av en ansvarig person till en annan ansvarig person, i den mån som det är tekniskt möjligt. Friheter och rättigheter för andra personer får inte påverkas av detta.

Rättigheten till dataöverföring gäller inte för behandling av personuppgifter som är nödvändiga för utförandet av en uppgift som utförs i allmänhetens intresse eller vid utövandet av officiell myndighet som är ansvarig för kontrollanten.

7. Rättigheten till invändning

Du har rätt att när som helst, mot bakgrund av din speciella situation, invända mot behandlingen av dina personuppgifter på grundval av Art. 6 para. 1 lit. e eller f DSGVO; detta gäller även för profilering baserat på dessa bestämmelser.

Kontrollenheten behandlar inte längre de personuppgifter som gäller dig om denne inte kan visa tvingande skäl för att behandla värdig skydd som överväger dina intressen, rättigheter och friheter, eller bearbetningen tjänar till att hävda, utöva eller försvara rättsliga påståenden.

Om personuppgifterna gällande dig behandlas i syfte att direkt reklamera, har du rätt att när som helst invända mot behandlingen av personuppgifter som rör dig med anledning av sådan reklam. Detta gäller även för profilering i den mån det är kopplat till sådan direktreklam.

Om du motsätter dig bearbetningen för direkt marknadsföring kommer de personuppgifter som gäller dig inte att behandlas för dessa ändamål.

Du har möjlighet att utnyttja din rättighet till invändning i samband med användningen av informationssamhällets tjänster - trots direktiv 2002/58/EC - genom automatiserade förfaranden som använder tekniska specifikationer.

Invändningen kan deklareras utan formulär med ämnet "invändning" under angivelse av ditt namn och din adress till oss och ska utvärderas:

Företagsnamn: Medical Doctor European Real Estate LTD

Yigal Alon 94 (Alon tower 2), Tel-Aviv, Israel

e-post: info@medicaldoctor-studies.com

8. Rättighet att återkalla samtyckesförklaringen enligt lagen om uppgiftsskydd

Du har rättighet att när som helst återkalla ditt intyg om samtycke enligt lagen om uppgiftsskydd. Återkallandet av samtycket påverkar inte lagenligheten av den behandling som utförs på grundval av samtycket till återkallandet.

9. Automatiserat beslut i enskilda fall inklusive profilering

Du har rättighet att inte bli föremål för något beslut baserat uteslutande på automatisk bearbetning, inklusive profilering, som har någon rättslig effekt på dig eller på liknande sätt påverkar dig väsentligt. Detta gäller inte om beslutet

(1) är nödvändig för att ingå eller genomföra ett avtal mellan dig och den ansvarige personen,

(2) Är behörig enligt unionens eller medlemsstaternas lagstiftning är den ansvariga personen underställd och innehåller lämpliga åtgärder för att skydda dina rättigheter och friheter och dina legitima intressen; eller

(3) Med ditt uttryckliga samtycke.

Dessa beslut får emellertid inte baseras på särskilda kategorier av personuppgifter enligt art. 9 para. 1 DSGVO, såvida inte Art. 9 para. 2 lit. a eller g DSGVO gäller och lämpliga åtgärder har vidtagits för att skydda rättigheterna och friheterna samt dina legitima intressen.

I de fall som avses i punkterna 1 och 3 ska den registeransvarige vidta rimliga åtgärder för att skydda rättigheterna och friheterna och dina berättigade intressen, däribland åtminstone styrelsens rätt att få ingripa av en person, att presentera hans eller hennes synvinkel och att bestrida beslutet.

10. Rättighet att överklaga till en tillsynsmyndighet

Utan att det påverkar andra administrativa eller rättsliga åtgärder, har du rätt att klaga till en tillsynsmyndighet, särskilt i din hemvist, bosättningsort eller plats för förmodad överträdelse om du anser att behandlingen av din personliga data strider mot DSGVO.

Den tillsynsmyndighet som klagomålet skickades in till ska informera klaganden om status och resultat av klagomålet, inklusive möjligheten till ett rättsmedel enligt artikel 78 DSGVO.

 

Status: 8 January 2009