Studieplan

Studieplan

Biologi – 80 timmar

 

Inledning

Levande organismer egenskaper

Nivåer av biologisk organisation

Genetik inledning

Evolution

Organismer sortering

Teorin om det naturliga urvalet

Makromolekyler 1: Kolhydrater

Kolhydrater struktur och funktion

Monosackarider: fruktos (fruktsocker) mot glukos (druvsocker)

Isomerer av glukos

Glukos rollen i kroppen

Disackarider

Polysackarider: glykogen, stärkelse och cellulosan

Makromolekyler 2: Lipider

Lipider struktur och funktion

Fettsyror namn och kemiska egenskaper

Typer av fettsyror

Lipider i kroppen: triacylglycerider, fosfolipider och kolesterol

Makromolekyler 3: Proteiner

Strukturnivåer av proteiner

Proteins funktioner

Aminosyror: struktur och egenskaper

Makromolekyler 4: Nukleinsyrornas

Nukleinsyrornas byggstenar: nukleotider

Kvävebaser: puriner och pyrimidiner

Deoxiribonukleinsyra (DNA)

Ribonukleinsyra (RNA)

Cellen

Homeostas

Huvudtyper av celler: prokaryot mot eukaryot

Eukaryota celler organeller

Cytoskelettet

Cellmembranet– komposition

Cellmembranet struktur: “Den flytande mosaikmodellen”

Cellmembranets kemiska komponenter

Funktioner av olika cellmembranets makromolekyler

Cellmembranet– transportering

Cellmembrantransport

Transportproteiner

Passiv transport

Aktiv transport

Exocytos och endocytos

Celladhesion

Cellens ämnesomsättning

Terminologi om cellens metabolism

Cellandningen

Enzym funktioner

Koenzym rollen

Energi och & redox koppling

Energiutbyte per glykosmolekyl

Fotosyntes

Växtcellens egenskaper

Fotosyntesceller

Fotosyntesorganeller: kloroplast

Det fotosyntetiska pigmentet: klorofyll

Fotosyntes steg: ljusreaktionerna och mörkerreaktionerna

Cellcykeln

Cellcykelns faser: interfasen och celldelningsfasen

Cellcykelns reglering: kontrollpunkter

Mitosens och meiosens olika faser

DNA replikering

Process egenskaper: semikonservativ replikation

DNA replikerings steg

Packningen av DNA

Grundläggande genetik

Ärftlighet och gener (arvsanlagen)

Kromosomer

Fenotyp mot Genotyp

Mendels lagar

Codominant anlag

Proteinsyntes

Transkription

Post-transkription modifikationer

Translation

Genreglering

Genreglering inom prokaryoter

Genreglering inom eukaryoter

Genreglering betydelse

 

Mutationer och genetiska sjukdomar

Genmutationer: Punktmutationer och frameshift-mutation

Strukturella kromosomförändringar

Numeriska förändringar

Genetiska sjukdomar

 

Pedigree

Autosomalt dominanta sjukdomar

Autosomalt recessiva sjukdomar

X-bundet dominanta sjukdomar

X-bundet recessiva sjukdomar

Patogener

Inledning till patogener

Bakterier: grampositiva och gramnegativa

Virus: DNA och RNA

Svampar: jästsvampar och penselmögel

Parasiter: protozoer och parasitiska maskar

Vitaminer

Fettlösliga vitaminer: A, D, E och K

Vattenlösliga vitaminer: B-vitaminer och C

 

 

 

Kemi – 100 timmar

Kemiska grundbegrepp 1

Terminologi 1 – grundämne, atomer, molekyler, kemiska föreningar och blandningar

Atomen – protoner, neutroner, och elektroner

Terminologi 2 – periodiskt system, atomnummer och atommassa, isotoper, joner

Molekylmassa, moler, och molmassa

Kemiska grundbegrepp 2

Måttenhet

Lösning

Koncentrations beräkningar– procent komposition, molfraktion, molaritet

Densitet

Kvanteori

Kvanteori och kvanttal – huvudkvanttalet, bankvanttalet, magnetiska kvanttalet, spinn

Elektronkonfiguration – Aufbauprincipen, Hunds regel, Paulis exklusionsprincip

Trender i periodiska systemet – atomradie, jonisationsenergin, elektronaffinitet, elektronegativitet

Kemiska bindningar

Intramolekylära krafter – jonbindningar, kovalenta bindningar (ren, polär, koordinerad), metallbindningar

Oktettregeln inom kemiska bindningar

Intermolekylära krafter – vätebindningar, hydrofoba interaktioner, Van der Waals-krafter (dipol-dipolbindning och London-kraften)

Molekylär geometri – Elektronformler och VSEPR-teorin

Allmän kemi

Det periodiska systemet – grupper och perioder

Gruppen av grundämnen – metaller, ickemetaller, halvmetaller

Namngivningsregler för kemiska föreningar

Kemisk jämvikt

Dynamisk jämvikt

Jämviktskonstant

Le Chateliers princip– koncentration, totaltryck och temperatur

Lösningar del 1 – Gaser

Lösningar

Typer av lösningar

Solvatisering

Löslighet

Faktorer som påverkar löslighet

Gaser

Lösningar del 2 – Kolligativa egenskaper

Kolligativa egenskaper– ångtryck, kokpunktshöjning, fryspunktssänkning, osmotiskt tryck

Faser och fasövergångar

Kemiska reaktionshastigheter

Kemiska reaktioner och stökiometri

Mol ratio

Mass av reaktanter och produkter

Reaktionsmekanism och hastighet

Reaktionsordningen

Reaktionshastighet teorier

Faktorer som påverkar reaktionshastigheter

Syror och baser 1 – pH/pOH definitioner och starka elektrolyter

Vattnets autoprotolys

pH och pOH skalor

Olika definitioner av syror och baser

Starka elektrolyter definition

pH och pOH beräkningar

Syror och baser 2 – Titrering

Titrering definition

Titrering av starka syror och baser

Titrerkurvan

Beräkning av elektrolyter

Syror och baser 3 – Svaga elektrolyter

Svaga elektrolyter definition

Dissociationskonstant av svaga elektrolyter

Alfa graden av dissociation

Svaga elektrolyter beräkningar

Syror och baser 4 – Buffertsystem – Titrering av starka och svaga elektrolyter

Buffertsystem definition

Syrligt och basiskt buffertsystem

Henderson-Hasselbalch-ekvationen

Bufferts effekt

Syror och baser 5 – Fysiologiska buffertar och hydrolys av salter

Extracellulär buffert – Kolsyra

Intracellulär buffert– Fosforsyra

pH och enzyms aktivitet

Hydrolys av salter

Termodynamik

Energi typer

Typer av system

Entalpiförändring – formation/förbränning, Hess lag, jonisering/neutralisation

Entropiförändring

Gibbs fria energi förändring

Termodynamikens lagar

Elektrokemi

Elektricitet grundbegrepp

Galvanisk cell

Redox (Reduktion-oxidation-reaktion)

Elektrodpotential och elektromotorisk kraft (emk)

Väte-elektrod

Oxidationstal

Nernsts ekvation: relation mellan elektromotorisk kraft och koncentration

Relation mellan elektromotorisk kraft och PH

Organisk kemi – Nomenklatur

Grundläggande begrepp om organiska föreningar

Alkaner

Alkener

Alkyner

Nomenklatur regler

Organisk kemi – Isomeri

Isomeridefinitioner

Strukturisomeri – kedjeisomeri, ställningsisomeri och funktionsisomeri

Stereoisomeri– konformer, geometrisk isomer, spegelbildisomeri, diastereomer

Organisk kemi – reaktionstyper och reaktionsmekanismer

Reaktionstyper – substitutionsreaktion, eliminationsreaktion, additionsreaktion

Reaktionsmekanismer – nukleofiler, baser, elektrofiler, radikaler

Organisk kemi – Alkaner och alkener

Alkaner definition

Alkener definition

Alkaner och alkener egenskaper

Alkaner och alkener reaktioner

 

Organisk kemi – Aromatiska föreningar

Aromatiska föreningar definition

Hückels regel

Aromatiska föreningar egenskaper

Reaktioner

Isomeri

Organisk kemi – Alkoholer, fenoler, etrar

Alkoholer, fenoler och etrar definitioner

Reaktioner – redox, additionreaktion, substitutionreaktion, elektrofil aromatisk substitution, kondensationsreaktion

Organisk kemi – Aldehyder och ketoner

Karbonylgrupp – aldehyder och ketoner definitioner och egenskaper

Reaktioner – redox, hemiacetal och hemiketal reaktion

Organisk kemi – Karboxylsyror

Karboxylgrupp – karboxylsyror definition och egenskaper

Typer av karboxylsyror – monokarboxylsyror, dikarboxylsyror, trikarboxylsyror

Reaktioner – kondensationsreaktion, dekarboxylering

Organisk kemi – Kväve och svavel föreningar

Kväve föreningar – amid, imin, amin

Svavel föreningar – tiol

Sammanfattning av organisk kemi

Kols hybridisering av atomorbitalerna

Sammanfattning av organisk kemi

Fysik – 60 timmar

Enheter och vektorer

Enhetsvektor – internationella måttenhetssystemet, enhetsomvandling

Vektorer– definitioner, linjär algebra, koordinatsystem

 

Kinematik del 1 – 1 dimension

Kinematik inledning

1D-rörelse – medelhastighet, hastighetsförändring (medelacceleration), vertikalt kast

Kinematik del 2 – 2 dimensioner

Kaströrelse (2D)

Uniform cirkulär rörelse (2D)

Newtons rörelselagar

Definitioner

fundamentala naturkrafterna

Newtons första lag, andra lag och tredje lag

Fysikaliskt arbete och energi

Fysikaliskt arbete

Mekanisk energi – energiprincipen, kinetisk energi, gravitasjonsenergi, elastisk energi

Effekt

Rörelsemängd

Definitioner

Bevarande av rörelsemängd

Typer av kollisioner – elastiska kollisioner, oelastiska kollisioner

Impuls

Kinematik del 3– Jordens dragningskraft

Harmonisk rörelse – definitioner, pendel, fjäderpendel

Newtons gravitationslagdefinition, jordens dragningskraft, Keplers tredje lag

Stel kropp– vridmoment, tröghetsmoment

Elektricitet del 1 – Elektrostatisk

Coulombs lag

Elektriskt fält

Elektrisk energi och potentialskillnad

Samband mellan elektriskt fält och elektrisk potential

Energienhet – Elektronvolt

Elektricitet del 2 – Klassisk elektrodynamik – den elektriska kretsen

Definitioner: elektrisk spänning, elektrisk ström resistans och Ohms lag, kretselementer, ledningsförmåga, Kirchhoffs lagar

Seriekoppling och parallellkoppling av resistorer

Seriekoppling och parallellkoppling av batterier

Kondensatorer

Seriekoppling och parallellkoppling av kondensatorer

Energi lagrad i en kondensator

Elektricitet del 3 – Magnetism

Magnet – magnetfält, magnetisk mot geografiska nordpolen

Lorentzkraft

Magnetkraft på en elektriskt ledande tråd

Ampères lag – magnetfält kring elektriska ledare, magnetfält kring enkel, solenoid – en typ av magnetspole

Elektromagnetism – Faradays induktionslag, Lenz lag

Induktion

Transformator

Geometrisk optik

Reflexion– definition och reflexionslagen, platta och böjda speglar

Refraktion – refraktionsindex, Snells lag, gränsvinkeln

Lins – lins styrka och fokalpunkt, konvergerande lins, (konvexa), divergerande linser (konkava) bildskapning

Vågrörelse, elektromagnetisk strålning och medicinsk bildvetenskap

Vågrörelse – definitioner, vågtyper, de Broglie-våglängd

Ljus våg-partikeldualiteten – egenskaper, elektromagnetiskt spektrum

Medicinsk bildvetenskap

Radioaktivitet

Definitioner

Typer av radioaktivt sönderfall

Radioaktivitet

Radioaktivitet som hälsokälla

Strömningsmekanik

Hydrostatik – hydrostatiskt tryck, kommunicerande kärl, Pascals princip och hydrauliken, flytkraft

Fluidmekanik – kontinuitetsekvationen, dynamiskt tryck, Bernoullis ekvation

Anatomi och Fysiologi – 80 timmar

Grundläggande typer av vävnad

Kardiovaskulära systemet

Lymfsystemet

Digestionssystemet

Urinsystemet

Respirationssystemet

Nervsystemet

Immunsystemet

Endokrina systemet

Sinnesorganer

Reproduktionssystemet

Embryologi

Muskel och skelettsystemet

Questions?

Leave your details and we’ll get back to you    Skip to content